NAJNOVIJE

Istraživačka stanica Petnica

Aktuelno

Tijana Rakić, dobitnica nagrade 2010. godine

30. Decembar 2014

U prethodnom periodu na profesionalnom planu bilo je mnogo izazova. Objavila sam 24 naučna rada u časopisima međunarodnog značaja, dva poglavlja u monografijama međunarodnog značaja i 3 rada u časopisima nacionalnog značaja...

Tijana Rakić

Održala sam 2 usmena izlaganja na skupovima od međunarodnog i nacionalnog značaja. Takođe, učestvovala sam sa 19 naučnih radova na skupovima međunarodnog i nacionalnog značaja štampanih u izvodu ili celini. Citirana sam ukupno 46 puta, od toga 26 puta bez autocitata, uz h indeks 4. Istakla bih i da sam recezent časopisa Acta Chromatographica, Journal of Brazilian Chemical Society, Analytical Letters i Arhiv za farmaciju".

Takođe, 24. oktobra 2013. godine odbranila sam doktorsku disertaciju pod nazivom Hemometrijsko unapređenje razvoja metoda tečne hromatografije kroz matematičko modelovanje i nove funkcije hromatografskog odgovora i stekla zvanje doktor medicinskih nauka – farmaceut. Zaposlena sam na Farmaceutskom fakultetu kao istraživač saradnik na Projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Kao doktorand učestvovala sam u realizaciji praktične nastave na predmetima: Instrumentalne metode, Eksperimentalni dizajn u farmaceutskoj analizi, Farmaceutska regulativa u kontroli lekova, Sportska farmacija i Farmaceutska analiza. Bila sam komentor 6 studentskih istraživačkih radova koji su saopšteni na studentskom Mini-kongresu na Farmaceutskom fakultetu i na Kongresu studenata biomedicinskih nauka u periodu od 2011. do 2014. godine. Takođe, pohađala sam školu eksperimentalnog dizajna (eng. School of Experimental Design) u klasi profesora Rikarda Leardija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Đenovi.